REGULAMIN

SPOSOBY PŁATNOŚCI I ZWROTY

1. Opłata za zajęcia musi być uregulowana przed rozpoczęciem zajęć, do 10 dnia każdego miesiąca. Osoby które  nie opłaciły zajęć nie mogą w nich uczestniczyć.

2. Jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków klubu wynosi 60 zł.

3. Zajęcia opłacamy przelewem nr konta: 45 1020 1042 0000 8802 0468 8943 Klub Sportowy”ACRO DANCE”  ul. Darwina 15a/9, 03-488 Warszawa, tytuł:  imię i nazwisko dziecka , grupa do której uczęszcza oraz miesiąc za jaki przelewana jest składka.

4. W przypadku gdy dziecko nie może uczęszczać na zajęcia (choroba) a jego frekwencja jest niższa niż 50 %, ACRO DANCE(i obniża o 50% cenę zajęć w następnym miesiącu ( zniżka przysługuje po okazaniu zwolnienia lekarskiego niezwłocznie po rozpoznaniu choroby, nie dotyczy opuszczania zajęć bez przyczyny zdrowotnej).

5. Składka członkowska za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału, „przepada” – nie ma możliwości odrobienia zajęć w innych grupach.

6. Zwroty za zajęcia są dokonywane tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania kursu przez ACRO DANCE  (nie dotyczy zmiany instruktora prowadzącego grupę).

7. Składka członkowska za zajęcia jest stała w każdym miesiącu, nie zmienia się ze względu na ilość zajęć w danym miesiącu i uwzględnia przerwy świąteczne zamieszczone na stronie www.acrodance.pl ( nie dotyczy zajęć odwołanych przez Klub Sportowy ACRO DANCE oraz miesiąca w którym odbywają się ferie zimowe).

8. W przypadku rezygnacji lub zawieszenia członkostwa, przy ponownym zapisie na zajęcia pobierana jest opłata wpisowa w wysokości 60 zł. Aby opłata nie została pobrana, zawodnik musi mieć ciągłość w opłacie składek członkowskich.

9. Wszystkie zwolnienia, rezygnacje, zawieszenia członkostwa, zapisy na turnieje, warsztaty itp. wymagają formy pisemnej w formie papierowej lub elektronicznej.

ZMIANY W SYSTEMIE PRZEPROWADZANIE ZAJĘĆ

10. ACRO DANCE ma prawo do zmiany instruktora po wcześniejszym ustaleniu tej zmiany z rodzicami oraz uczestnikami kursu.

11. W przypadku gdy grupa będzie liczyła mniej niż 8 osób ACRO DANCE zastrzega sobie prawo do rozwiązania zajęć.

12. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora ACRO DANCE ma prawo wyznaczyć instruktora zastępczego bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników o tym fakcie.

13. Na Sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały płatności w wyznaczonym terminie. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci oraz inne osoby towarzyszące nie maja prawa przebywania na sali treningowej.

14. W przypadku rezygnacji z zajęć uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie ACRO DANCE. W przeciwnym wypadku ACRO DANCE zastrzega sobie prawo do naliczania składki za kolejne miesiące.

INNE

15. Członkowie Klubu Sportowego ACRO DANCE mogą otrzymywać sprzęt (np. stroje, rekwizyty, dresy…). W przypadku rezygnacji z zajęć lub pozbawienie członkostwa, zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia powierzonego sprzętu lub pokrycia kosztów w przypadku zniszczenia lub zgubienia sprzętu.

16. Uczestnik podczas zajęć w KLUBIE ACRO DANCE jest pod całkowitą opieką instruktora prowadzącego zajęcia. Wszelkie problemy lub złe samopoczucie należy bezwzględnie zgłaszać do instruktora.

17. Instruktor ma prawo do niedopuszczenia uczestnika zajęć do ćwiczeń bądź wyproszenia uczestnika z Sali treningowej w momencie gdy uczestnik uniemożliwiał będzie przeprowadzani zajęć, zagrażał bezpieczeństwu innych uczestników lub nie stosował się do wskazań i uwag instruktora.

W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU , K.S. ACRO DANCE MOŻE UKARAĆ UCZESTNIKA:

-upomnieniem

-tymczasowym niedopuszczeniem do udziału w zajęciach oraz do udziału w rywalizacji sportowej

-pozbawieniem członkostwa w Klubie Sportowym ACRO DANCE.